Saturday, March 31, 2012

DE MONARCHISTISCHE ZWENDEL BIJ DE GRATIE GODS


Voor veel gelovigen en de geschiedenis is het bestaan van een oppermachtige God een feit. Feitelijk is hiervoor geen duidelijk bewijs geleverd, echter het omgekeerde is evenmin aantoonbaar. 

Als we de geschriften van onze verre voorouders geacht worden te geloven, dan is daaruit op te maken dat God zijn discipelen uiterst precies uitzocht. Met discipelenworden in het christendom de twaalf door Jezus Christus uitgekozen volgelingen aangeduid. De christenen geloven dat Jezus de zoon van God is. 

Volgens de christelijke traditie hebben vier van Jezus’ volgelingen een verslag van zijn afkomst, geboorte, leven, sterven, opstanding en Hemelvaart neergeschreven in de vier zogeheten evangeliën, die zijn verzameld in het Nieuwe Testament. Eén van de evangeliën, Lucas, is geschreven door een arts welke in opdracht van Theofilus minder dan 50 jaar na de dood van Jezus een onderzoek heeft uitgevoerd. Nergens, in geen van de geschriften wordt duidelijk, dat vorsten bij de gratie Gods zijn of worden aangesteld als staatshoofd van een land , c.q. leider van een volk. Evenmin is in de geschriften te traceren, dat de zichzelf noemende majesteit in Nederland of diens vermeende voorgeslacht, bij de gratie van God is aangesteld en/of regeert. 

In een WOB verzoek van 15 februari 2010 aan het ministerie van Algemene Zaken onder verantwoording van toenmalig premier J.P. Balkenende, is de toenmalige premier (omdat het Koningshuis niet WOB plichtig is) verzocht de documenten en correspondentie toe te zenden, waarin overtuigend bewezen en gestaafd wordt dat de zichzelf noemende majesteit (verhevene) mevrouw von Amsberg, door God bij zijn gratie benoemd is tot Koningin der Nederlanden. De premier gaf op 11 maart 2010 middels correspondentie toe niet in het bezit van enig document of correspondentie met God te zijn, die de claim van genoemde mevrouw kan ondersteunen. 

Het ziet ernaar uit dat mevrouw Von Amsberg in strijd met de waarheid een titel en afkomst claimt, alsook een koningschap bij de gratie Gods. 

“Wij Beatrix, bij de gratie Gods Koningin der Nederlan­den, Prinses van Oranje-Nassau enz., enz., enz.” 

Zo luidt nog altijd de aanhef van alle koninklijke besluiten en wetten die in het Staatsblad worden uitgevaardigd. Naar verluidt is nadien geprobeerd, deze woorden ook in de aanhef van wet­ten te laten vervallen, maar de pogingen zouden zijn ge­strand, doordat mevrouw zich ertegen zou hebben verzet. Waar komt de aanduiding ‘bij de gratie Gods’ vandaan en wat houdt ze in? Historisch gezien is het een in oorsprong kerkelijke formule, voor het eerst gebruikt op het concilie van Efeze (431), toen de bisschoppen de woorden “Dei gratia” achter hun titel voegden. Sedert de kroning van de Frankische vorst Pepijn de Korte (751) kwam de titel “koning bij de gratie Gods” in zwang. Daarmee werd enerzijds uiting gegeven aan de erkenning dat er geen overheid is dan door God, en anderzijds aan het besef dat de koning niet regeert bij de gratie van paus of kerk, maar bij die van de Koning der koningen. In vorige eeuwen is de leer verkondigd dat de vorst zijn macht ontleent aan het “droit divin”: het goddelijk recht waardoor hij regeert. Hij is alleen aan God verantwoording schuldig voor zijn regeringsdaden, niet aan een volksvertegenwoordiging. 

Voor mevrouw van Amsberg en haar familie betekenen de woorden ‘Koningin bij de gratie Gods’ de erkenning dat het “Huis van Oranje” naar Gods voorzienig bestel vanouds in ons land een zodanige positie inneemt, dat het voorbestemde “Huis” als het ware geroepen is te regeren. 

Maar is dat wel zo? 

Zoals er geen enkel bewijs is dat mevrouw van Amsberg en voorgangers bij de gratie van God zijn aangesteld, is tevens niet bewezen dat zij en haar familie voldoen aan de wettelijke vereisten van de Nederlandse Grondwet om de plaats van een monarch in te nemen. Er is geen enkel sluitend bewijs dat de huidige en voorgaande familie afstammeling zijn zoals omschreven in de Grondwet. Een DNA onderzoek wat opheldering kan geven wordt resoluut geweigerd. Wat hier de reden voor is zal zo langzamerhand iedereen wel duidelijk zijn. 

Na vele jaren van leugens kwalificeerde Bernhard zur Lippe B. zich tenslotte als een categorische leugenaar. In dit keurslijf moeten wij zonder DNA onderzoek de familie van Amsberg tevens kwalificeren. Leugenaars welke ten onrechte via een constitutionele staatsgreep a contrario de strekking van de Grondwet de troon hebben gegrepen en door de belastingbetalers volledig worden onderhouden. Wanneer hierbij ongestoord in deze positie de graaihanden van deze familie blijft uitgestoken om middels Shell, ABN-Amro, Oranje-Nassau Groep, de Franse Wendell Groep, talloze Amerikaanse investeringen, KLM-Air France, enz. verder eigen vermogen te verzamelen, wordt het dringend tijd dat hier adequaat en definitief wordt ingegrepen. 

Bij ontbrekend bewijs van afkomst en aanstelling “bij de Gratie Gods”, is immers iedere wet door het staatshoofd ondertekend van nul en generlei waarde, worden alle benoemingen ongeldig, zijn ook alle regeringsbesluiten (waar het staatshoofd zitting in heeft) ongeldig, is door identiteitsfraude onterecht gebruik gemaakt van alle privileges, belastingvoordelen en uitkeringen. Iedereen die trouw heeft gezworen aan de koning is van zijn of haar eed ontslagen, ministers, kamerleden, officieren van de krijgsmacht, de rechterlijke macht, hoge colleges van Staat, provincie-commissarissen en burgemeesters, allen zijn van hun eed van trouw aan de “vorstin” ontslagen. Zij dienen hun eed van trouw immers af te leggen aan het lichaam wat hen heeft afvaardigd: het soevereine volk van Nederland. 

Laten we zorgen dat we van deze rare familie met aangewaaide aanhangselen afkomen, zo snel mogelijk en met een schone lei opnieuw beginnen, maar dan op een democratische wijze: alles kiezen! 

No comments:

Post a Comment